Gwarancja

Poniżej przeczytasz, w jaki sposób działa gwarancja, gdy kupujesz produkty w naszym sklepie.

Gwarancja mBazaar

Ponieważ weryfikujemy nasze produkty i rzetelnie sprawdzamy ich stan, możemy zapewnić gwarancję na wszystko, co sprzedajemy. Zakres gwarancji zależy od wieku danego produktu. Jest oczywistym, że im starszy produkt, tym większe ryzyko awarii. Niemniej jednak, potwierdzamy naszą gwarancją, że produkt jest w pełni sprawny, o ile nie zaznaczono inaczej w ofercie. Jest to ogromny komfort dla każdego Kupującego. Oprócz gwarancji, zgodnie z prawem masz 14 dni, aby zrezygnować z dokonanego zakupu.

Jeśli produkt okazał się kradziony

Wszystkie nasze produkty zgłaszane są na życzenie Policji, wraz z numerem seryjnym i informacją o właścicielu. W sytuacji, gdy produkt zakupiony u nas okazałby się kradziony i policja zatrzymałaby go w celu dalszego dochodzenia, natychmiast wyślemy Ci równoważny produkt. Pomagamy również w przeniesieniu danych do nowego komputera, jeśli sobie tego zażyczysz a Policja wyrazi zgodę.

Zakup rozszerzonej gwarancji

W skrócie, możesz dokupić rozszerzoną gwarancję na produkty, które kupujesz od nas. Dokonasz tego podczas zamawiania produktu.

Warunki Gwarancji:

1. mBazaar gwarantuje prawidłową pracę Produktu w terminie 3/6/12 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży/wydania* Produktu nabywcy (*początek terminu gwarancji liczy się od daty sprzedaży albo wydania produktu – w zależności od tego, która data nastąpiła później).

2. Odpowiedzialność mBazaar z tytułu gwarancji nie obejmuje baterii Produktu.

3. Odpowiedzialność mBazaar z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Każdy produkt w momencie sprzedaży jest zaplombowany, naruszenie plomby oznacza utratę możliwości dochodzenia roszczenia z tytułu gwarancji.

4. Na podstawie niniejszej gwarancji mBazaar jest obowiązany do usunięcia wad Produktu albo do dostarczenia Produktu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. mBazaar obowiązany jest wykonać swoje obowiązki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczeniu Produktu przez uprawnionego z gwarancji.

5. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.

6. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona w szczególności:

a/ pisemnie na adres: ul. Puławska 31, 02-508 Warszawa lub

b/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

7. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć Produkt na koszt mBazaar na adres:

MacLife – serwis urządzeń firmy Apple
ul. Puławska 31, 02-508 Warszawa

lub do miejsca, w którym Produkt został wydany przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady.

8. Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji mBazaar na swój koszt dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji.

9. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Klient zobowiązany jest przed dostarczeniem lub wysłaniem sprzętu do Serwisu zabezpieczyć swoje dane przechowywane w urządzeniu poprzez wykonanie kopii zapasowej lub pisemnych zapisów wszelkich ważnych treści i danych, w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, gdyż w toku czynności serwisowych dane w urządzeniu mogą zostać usunięte. mBazaar nie ponosi zatem odpowiedzialności za dane znajdujące się na dostarczanych nośnikach.

Zobacz więcej: https://www.maclife.pl/pl/wsparcie/regulamin

Jeśli masz pytania dotyczące gwarancji, nie wahaj się z nami skontaktować.