Wzór umowy

Umowa Sprzedaży Produktu Klienta (do zamówienia nr 1234)

(zwana dalej „UMOWĄ SPRZEDAŻY”) zawarta pomiędzy:

MBAZAAR POLSKA SP. Z O.O. jest spółką prawa polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czapli 57 02-781 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480982, posiadającą NIP 9512372956 oraz REGON 146927956, o kapitale zakładowym 5,000.00 zł (”mBazaar”) reprezentowaną przez członka zarządu – Jana Brynczaka.

oraz

(Sprzedający) (”KLIENT”)

MBAZAAR i Klient zwani są dalej łącznie „STRONAMI

1. Klient oświadcza, że:

jest właścicielem poniższego Produktu firmy Apple:

(Nazwa produktu) (Nr seryjny) ("PRODUKT")

1.2. Produkt jest w następującym stanie:

W jakim stanie jest twój produkt?: Stan dobry
Brak oryginalnej ładowarki lub jej uszkodzenie?: Nie
Czy brakuje oryginalnego kartonowego opakowania urządzenia?: Nie
Czy posiadasz inny układ klawiatury niż europejski QWERTY?: Nie
Czy usunąłeś swoje urządzenie z usługi iCloud?: Tak

2. Klient sprzedaje MBAZAAR Produkt za Proponowaną Cenę

(Cena) zł.

Cena zawiera podatek VAT, jeśli jest naliczany.

3.Klient gwarantuje, że Produkt zostanie wysłany kurierem zgodnie z otrzymanym listem przewozowym lub przekazany osobiście do Centrum Serwisowego MBAZAAR zgodnie z poniższymi oświadczeniami:

  1. Produkt jest własnością Klienta i został on jego własnością w sposób zgodny z prawem.
  2. Wszelkie kredyty, pożyczki lub inne formy ratalnego zakupu Produktu zostały spłacone.
  3. Produkt nie jest obciążony jakimikolwiek innymi prawami osób trzecich i jest wolny od wad prawnych.
  4. Produkt nie posiada innych wad niż te, które zostały wskazane w oświadczeniu Klienta o stanie Produktu, o którym mowa w pkt 1 Umowy Sprzedaży.
  5. Wszelkie informacje udzielone przez Klienta na temat Produktu, takie jak jego stan, własność i pochodzenie są zgodne z prawdą.

Klient zobowiązuje się do nieobciążania MBAZAAR żadnymi roszczeniami z tytułu rozbieżności powyższych stwierdzeń ze stanem faktycznym.

4. Strony oświadczają, że:

4.1 niniejsza Umowa Sprzedaży jest umową warunkową do momentu jej potwierdzenia przez MBAZAAR.

4.2 w momencie potwierdzenia przez MBAZAAR chęci kupna Produktu za Proponowaną Cenę Umowa Sprzedaży staje się umową ostateczną i od tego momentu wywołuje skutki prawne, z zastrzeżeniem pkt 6.

4.3 w momencie potwierdzenia przez Klienta chęci sprzedaży Produktu za Skorygowaną Cenę niniejsza umowa przestaje wiązać, a Strony zawierają skorygowaną Umowę Sprzedaży Produktu Klienta. W tym przypadku na Koncie zostanie ponownie wygenerowana skorygowana Umowa Sprzedaży Produktu Klienta, zawierająca cenę Produktu zgodnie ze Skorygowaną Ceną i od tego momentu wywołuje skutki prawne, z zastrzeżeniem pkt 6.

5. MBAZAAR zapłaci ustaloną cenę Klientowi przelewem na rachunek bankowy o numerze (Nr konta bankowego) w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia ostatecznej Umowy Sprzedaży.

6. W Dniu Zapłaty na MBAZAAR przechodzi prawo własności Produktu, o czym MBAZAAR powiadomi Klienta przez Konto.

7. Strony zgodnie oświadczają, że do Umowy Sprzedaży zastosowanie ma Regulamin sklepu internetowego mbazaar.pl, który dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin. Wszelkie wyrazy/określenia pisane z wielkich liter użyte w Umowie Sprzedaży mają tożsame znaczenie z wyrazami/określeniami zdefiniowanymi w ww. Regulaminie.

Niniejsza Umowa Sprzedaży Produktu Klienta została zaakceptowana przez obie Strony w formie elektronicznej z adresów IP:123.123.254.254 dnia 2018-12-05 14:41:43 (data zawarcia warunkowej Umowy Sprzedaży Produktu Klienta).